HMS

Helseregnskap AS hjelper deg med å komme i gang med HMS.

HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet, og er en fellesbetegnelse for det arbeidet som skal gjøres på den enkelte arbeidsplass. Helseregnskap AS kan bistå i å komme i gang med HMS-arbeid, samt å følge opp løpende arbeid rundt HMS.

Bilde av Stig, Line og Therese som prater sammen i et møte

Målet med HMS

Hensikten med HMS er å forbedre arbeidsmiljøet både fysisk og psykisk, unngå sykdom, slitasje og skader på ansatte, samt vurdere risiko for å unngå farlige situasjoner internt på arbeidsplassen og på det ytre miljø, slik som f.eks. håndtering av farlig avfall, utslipp og forurensning.

Hvem er ansvarlig?

Ifølge Arbeidsmiljøloven er det arbeidsgiver som skal gjennomgå opplæring i helse, miljø og sikkerhet. Det vil si at det er daglig leder som har ansvaret for dette.

Arbeidstaker skal medvirke og delta aktivt i HMS-arbeid og det er viktig at de får et godt forhold til det interne HMS-arbeidet og la dem delta i planlegging, karlegging og risikovurdering og å finne gode løsninger på dette.

I små bedrifter kan medarbeidere delta direkte mens det i større bedrifter må skje via verneombud, arbeidsmiljøutvalg og tillitsvalgte.

For å komme godt i gang med arbeidet er det viktig å starte med følgende tiltak:

Oppstart

Ta initiativ til oppstart.
Informer ansatte.
Motiver ansatte.
Målsetting med HMS.
Ansvarsfordeling.
Organisering.

Kartlegging

Få oversikt over lover.
Gjennomgå rutiner.
Få oversikt over risiko.
Utarbeide dokumentasjon.
Sette alt i system.

Planlegging

Lage en god plan for iverksetting og oppfølging.
Arbeidsfordeling ansatte.

Utførelse

Utføre tiltak.
Rette feil og avvik.
Følge opp rutiner.
Avholde HMS-møter.
Forbedre rutiner.